کارگاه آموزشی هدف گذاری درست در کسب وکار

شروع: پنجشنبه 23 دی 1395 ، ساعت 17:00

پایان: پنجشنبه 23 دی 1395 ، ساعت 20:30

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام ظرفیت باقیمانده قیمت(ت)
متقاضیان شرکت در کارگاه مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
01:00 1395/10/23 40 90,000