دوره دیواره نوردی (ویژه بانوان)

شروع: چهارشنبه 6 تیر 1397 ، ساعت 08:00

پایان: جمعه 8 تیر 1397 ، ساعت 17:00

زمان باقیمانده تا شروع رویداد

ثانیه دقیقه ساعت روز

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام قیمت
دیواره نوردی بانوان قیمت دار 23:00 1397/04/01 360,000 تومان