اولین کارگاه تخصصی طراحی وبهره برداری فرآیندهای غشایی درتصفیه آب وفاضلاب ، چالشها وراهکارها

شروع: سه شنبه 25 دی 1397 ، ساعت 08:30

پایان: چهارشنبه 26 دی 1397 ، ساعت 16:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام
کارگاه تخصصی فرآیندهای غشایی مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
18:00 1397/09/15

توضیحات

موسسه احیاء ودرمان صنعت استان اصفهان

برنامه اجرایی کارگاههای تخصصی

          عنوان اصلی کارگاه : اولین کارگاه تخصصی طراحی وبهره برداری فرآیندهای غشایی در تصفیه آب وفاضلاب

چالشها وراهکارها

 زمان برگزاری: هفته آخر دی ماه 97 به مدت دوروز  با دعوت از 4 نفر از اساتید ومتخصصین برجسته بین المللی از اروپا واسترالیا و اساتید برجسته داخلی

عناوین کارگاه تخصصی روز اول : طراحی

  1. ملاحظات طراحی سیستم های غشایی ( RO-MBR-UF)

                 1-1طراحی پیش تصفیه

  • کیفیت آب واستانداردهای لازم
  • روشها وفن آوری پیش تصفیه واحدهای RO-MBR-UF

              1-2- طراحی سیستم غشایی

  • ملاحظات طراحی
  • نرم افزارهای طراحی
  • اصول ومبانی RO-MBR-UF

 

عناوین کارگاه تخصصی روزدوم : بهره برداری

 

  1. بهره برداری از سیستم های غشایی

 

2-1-آشنایی با ساختار واحد های فرآیندغشایی

2-2-آنالیز وتفسیر داده های ورودی وخروجی فرآیندهای غشایی

2-3-تشخیص وعیب یابی گرفتگی فیلترهای غشایی(آلی-معدنی-بیولوژیک)

2-4-بهینه سازی وافزایش کارایی کمی وکیفی فرآیندهای غشایی(cip-cheaning ، مصرف انرژی ، مواد مصرفی و...)

  1. روشها ومدیریت پساب خروجی سیستم RO
  • شماره حساب موسسه جهت واریز مبلغ ثبت نام  : حساب جاری به شماره 0111325607002 به نام موسسه احیاء ودرمان صنعت استان اصفهان در بانک ملی  شعبه فلکه فیض اصفهان