دومین مسابقه درساژ هیأت سوارکاری استان اصفهان -1394

باشگاه سوارکاری اصفهان

شروع: پنجشنبه 8 بهمن 1394 ، ساعت 11:00

پایان: پنجشنبه 8 بهمن 1394 ، ساعت 15:00

رده های این رویداد

نام رده توضیحات مهلت ثبت نام ظرفیت باقیمانده
رده پیشگام مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
22:00 1394/11/07 39