هفتمین مسابقه پرش با اسب هیات سوارکاری استان اصفهان در سال 98-جام سپاس

باشگاه سوارکاری ایران زمین

شروع: پنجشنبه 23 خرداد 1398 ، ساعت 09:30

پایان: جمعه 24 خرداد 1398 ، ساعت 18:00

رده های این رویداد

نام رده توضیحات مهلت ثبت نام
رده مبتدی مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
12:30 1398/03/22
رده E مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
12:30 1398/03/22
رده D1 بزرگسال مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
12:30 1398/03/22
رده O2 مالکین مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
12:30 1398/03/22
رده C1 بزرگسالان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
12:30 1398/03/22
رده B نونهالان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
15:00 1398/03/23
رده B نوجوانان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
15:00 1398/03/23
رده B جوانان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
15:00 1398/03/23
رده B بزرگسالان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
15:00 1398/03/23
رده D بزرگسالان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
قیمت دار
15:00 1398/03/23

توضیحات

هیات سوارکاری استان اصفهان
هفتمین مسابقه پرش با اسب
            "جام سپاس"
باشگاه سوارکاری ایران زمین

*روز اول
پنجشنبه 23 خرداد ماه 1398 

1-رده مبتدی
2-رده E
3-رده D1 بزرگسالان(110-115)
   یک دور خطا و زمان(A2)
4-ردهO2 مالکین(110-115)
   یکدور با یک باراژ
5-رده C1 بزرگسالان(115-125)
   دوبخشی مخصوص

بازدید همزمان مبتدی و E ساعت 9:30
ورود اولین سوارکار ساعت 10:00

*روز دوم
جمعه 24 خرداد ماه 1398 

6-ردهBنونهالان(یکدور با باراژ)
7-ردهBنوجوانان(یکدور با باراژ)
8-ردهBجوانان(یکدور با باراژ)
9-ردهBبزرگسالان
   دو راندی(جمع خطا/زمان دور دوم)
   راند اول(130-135)
   راند دوم(135-140)
10-رده Dبزرگسالان(110-120)
    (دشواری تدریجی)

بازدید همزمان نونهال نوجوان 9:30
ورود اولین سوارکار ساعت 10:00

*آخرین مهلت ثبت نام مسابقه روز اول حداکثر تا ساعت 12 ظهر چهارشنبه 98/3/22 و مسابقه روز دوم حداکثر تا پایان مسابقه پنجشنبه98/3/23 از طریق سایت هیات سوارکاری استان اصفهان بوده و بعد از آن در محل مسابقات بصورت 1/5 برابر انجام میگردد.

*در رده C1 بزرگسالان روز اول (پنجشنبه) امتیاز سوارکاران بزرگسال شرکت کننده در رنکینگ استان محاسبه میگردد

*جوایز مسابقات روز پنجشنبه:
*رده D1 بزرگسال:مقام اول 350،          دوم300،سوم 250
*ردهC1 بزرگسال: مقام اول یک میلیون،دوم700،سوم400

*جوایز مسابقات روز جمعه:
*رده Bبزرگسال:مقام اول 3میلیون، دوم2میلیون،سوم1میلیون
*رده Dبزرگسال: مقام اول600 دوم450 سوم350
       www.esfahanhorse.com

دسته بندی : #ورزشی نوع : #مسابقه