اولین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت ; طراحی و توسعه سامانه ها و فرایندهای سازمانی

آدرس: تهران، تهران تهران - همچنین به صورت آنلاین ( وب کنفرانس )

شروع: چهارشنبه 23 آبان 1397 ، ساعت 08:00

پایان: چهارشنبه 23 آبان 1397 ، ساعت 17:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام
ثبت نام و ارسال مقاله (از طریق وبگاه کنفرانس) مهلت ثبت نام به پایان رسید!
وب گاه کنفرانس :
http://manenging.ir
23:00 1397/08/10

توضیحات

loading به نام خداوند علیم و حکیم   

   اهمیت راهبردی و نقش بنیادی سامانه های مدیریتی و فرایندهای مربوطه در سازمان دهی و هدایت ارزش آفرین و  بهره ورکلیه ی منابع و سرمایه های سازمانی در جهت شکل گیری زنجیره ارزش  به منظور تحقق اهداف و ماموریت های سازمان بسیار مورد توجه و مطالعه پژوهشگران و دانشمندان علم سازمان و مدیریت و مدیران سازمان ها می باشد .   

  « مهندسی مدیریت »(  Management  Engineering ) رویکردی نوین و در عین حال پرسابقه مبتنی بر رویکرد       سامانه ای ( سیستمی ) ، رویکرد فرایندی ، رویکرد طراحی و معماری سازمانی  و رویکرد خلاقیت شناسی سازمان است که بر مفاهیم و روش شناسی های  علم سامانه شناسی ( علم سیستم ها ) ، رویکردها و روش شناسی های میان رشته ای          مدل سازی و شبیه سازی  سازوکارهای سازمانی و فرایندهای کاری  و رویکردها و روش شناسی های طراحی سامانه ها  و فرایندها ( مانند رویکرد مهندسی  سامانه های سازمانی ( Enterprise Systems Engineering )) استوار می باشد .     

  « سامانه مدیریت » (سیستم مدیریتی) (Managerial System ) بنیان و شالوده ی برقراری و جریان یافتن سازوکارها و فرایندهای کاری (Business Processes ) و عامل ایجاد زنجیره ی ارزش در هر سازمان است و عملکرد مطلوب و موفق هر سازمان بستگی کامل به طراحی و استقرار مطلوب و در نتیجه عملکرد مطلوب و هم افزایانه ی انواع سامانه های مدیریتی و فرایندهای مربوطه ی آن دارد. مهندسی طراحی، پیاده سازی و استقرار ، ارتقاء و توسعه ، بهینه سازی             و بهبود مستمر انواع سامانه های مختلف مدیریتی و کلیه ی زیر سامانه های مربوطه و ایجاد ساختار ارتباطات و تعاملات هم افزایانه ی آنها درکلان سامانه ی سازمان و فراسامانه های مربوطه از مفاهیم اصلی تعریف و تبیین حوزه ی تخصصی مهندسی مدیریت می باشد.                                  .         

 هدف  اولین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت; طراحی سامانه ها و فرایندهای سازمانی   به حول و قوه الهی تبیین ومعرفی بیشتر این حوزه ی علمی تخصصی بسیار مهم و گسترده و توسعه گفتمان علمی وکاربردی مربوطه و ایجاد زمینه مناسب برای ارائه مطالعات و پژوهش های مرتبط و مبادلات دانشی و تجارب عملی و کاربردی سازمان ها و مراکز صنعتی در راستای ارتقاء و تعالی علم و فناوری مهندسی مدیریت در کشور می باشد و از کلیه ی اساتید و پژوهشگران و مدیران  و کارشناسان سازمان های کشور جهت مشارکت علمی دعوت می نماید .

                                                         دبیر علمی کنفرانس دکتر سید مهدی گلستان

**************************************************************************************

    وب گاه کنفرانس :      http://manenging.ir    

ایمیل دبیرخانه کنفرانس : manenging@gmail.com 

****************************************************************************************                                         .                                                                                           

محورهای فراخوان ارسال مقاله - اولین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت :

مبانی ، مفاهیم و رویکردها در مهندسی مدیریت  :

- رویکرد سامانه ای ( رویکرد سیستمی ) به سازمان و کسب و کارها  ، سامانه شناسی سازمانی / سازمان شناسی سامانه ای                                                                                                                                                                                           - رویکرد فرایندی به سازمان و کسب و کارها  ، فرایند شناسی / سازمان شناسی فرایندی      

-  رویکرد طراحی به سازمان و کسب و کار ، مهندسی طراحی سازمان / مهندسی سازمان  ، مهندسی کسب و کار ،         

مهندسی طراحی و استقرار سامانه های مدیریت ، مهندسی طراحی و استقرار فرایندهای کاری / مهندسی فرایندها                               (طراحی و نوآوری ، پیاده سازی و استقرار ، ارتقاء و توسعه ، بهینه سازی ، بهبود مستمر، بازطراحی / مهندسی مجدد)

رویکرد معماری به سازمان ، معماری سازمانی ، معماری مدیریت                                                

- رویکرد خلاقیت شناسی به سامانه ی سازمان و مهندسی مدیریت و نوآوری سازمانی                      

  -کاربرد نظریه های سامانه های پیچیده ، سامانه سامانه ها ،گراف ، شبکه ، کوانتوم ، محاسبات نرم  و... در مهندسی مدیریت

 

روش شناسی های مدل سازی و شبیه سازی در مهندسی مدیریت :         

- کاربردهای انواع زبان های مدل سازی ( ML ) در مهندسی مدیریت                                  

- مدل سازی  مفهومی و گرافیکی           - مدل سازی فرایندی / الگوریتمی          - مدل سازی آماری    

 - مدل سازی ریاضی                           - مدل سازی زیست الگو                        - مدل سازی فیزیک الگو    

- مدل سازی شیمی الگو                        - مدل سازی مهندسی الگو                     - مدل سازی شبکه های پتری                  

- مدل سازی پویایی های سامانه ها (  SDM )    - مدل سازی ISM     و ...         

   کاربرد انواع روش های شبیه سازی در مهندسی مدیریت           

  - روش شناسی مهندسی سامانه های سازمانی ( ESE )     

 - کاربردهای روش شناسی مهندسی نوآوری زیست الگو( Biomimetic ) در مهندسی مدیریت                                                                                                                                                                                                                       - کاربردهای روش شناسی مهندسی نوآوری تریز ( TRIZ ) در مهندسی مدیریت                                                                                                                                                                                            - کاربرد مدل های بلوغ قابلیت /توانایی ( CMM ) در مهندسی مدیریت                     

  -  کاربردهای روش های تحقیق در عملیات کلاسیک (  OR ) و تحقیق در عملیات نرم ( SOR ) در مهندسی مدیریت                                                  

-کاربردهای روش های تصمیم گیری چند معیاره ( MCDM ) ، چندشاخصه  و چند هدفه در مهندسی مدیریت  

  - کاربردهای منطق فازی ، هوش مصنوعی و شبکه های عصبی در مهندسی مدیریت                         

   - کاربردهای الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری در مهندسی مدیریت                                                                     

 - کاربردهای انواع نرم افزارها در مهندسی مدیریت

 

گرایش های تخصصی مهندسی مدیریت :

- مهندسی مدیریت راهبردی                                   - مهندسی مدیریت نوآوری               

- مهندسی مدیریت منابع انسانی                               - مهندسی مدیریت دانش           

- مهندسی مدیریت فرهنگ سازمانی                          - مهندسی مدیریت سرمایه های فکری     

- مهندسی مدیریت آموزش و یادگیری سازمانی          - مهندسی مدیریت طراحی         

- مهندسی مدیریت تحقیق و توسعه                            مهندسی مدیریت فناوری      

 - مهندسی مدیریت تولید                                         - مهندسی مدیریت کارآفرینی    

  - مهندسی مدیریت بهره وری                                 - مهندسی مدیریت کیفیت    

  - مهندسی مدیریت پروژه                                       - مهندسی مدیریت زنجیره تامین  

- مهندسی مدیریت زنجیره عرضه                             - مهندسی مدیریت سامانه های اطلاعات مدیریت     

 - مهندسی مدیریت ریسک                                          - مهندسی مدیریت دارایی های فیزیکی  

 - مهندسی مدیریت خدمات                                        - مهندسی مدیریت عملکرد         

 - مهندسی مدیریت فرایند                                            - مهندسی مدیریت ارزش            

 - مهندسی مدیریت ایمنی                                           مهندسی مدیریت صادرات        

 - مهندسی مدیریت فرهنگی                                  - مهندسی مدیریت شهری                 

 - مهندسی مدیریت ورزشی                 - مهندسی مدیریت سلامت  و ...      

 –  سایر موضوعات مرتبط  با مهندسی طراحی ، استقرار ، توسعه و بهبود سیستم های مدیریتی

http://manenging.ir