پیست اسکی چلگرد

آدرس: اصفهان، فریدون شهر پیست اسکی چلگرد

شروع: جمعه 27 آذر 1394 ، ساعت 05:00

پایان: جمعه 27 آذر 1394 ، ساعت 22:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام ظرفیت باقیمانده
پیست اسکی فریدون شهر قیمت دار --- 30