تاتر مرد زنجبیلی

پل آذر ابتدای خیابان توحید

شروع: چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395 ، ساعت 20:00

پایان: چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395 ، ساعت 22:00

بلیت های این رویداد

نام بلیت توضیحات مهلت ثبت نام ظرفیت باقیمانده
میز عادی در راهرو ها مهلت ثبت نام به پایان رسید!
شامل میز 1در 2 متر
00:00 1395/02/25 100
میز در محوطه باز مهلت ثبت نام به پایان رسید!
مخصوص
00:00 1395/02/25 20
میزهای رایگان مهلت ثبت نام به پایان رسید!
جهت موسسات خیریه
13:00 1395/02/20 1

توضیحات

فقط در دو سانس 20 و 21 نمایش داده میشود